Przystań Nakło - v46.sam3.pl

logo.png 28127078efaadfeff6b3ba32d62780e6
top news port kali mstr galp
logo.png 4dc79ff8bc38c2ab96715dfd8d23a28a
Regulamin Przystani Wodnej

Regulamin Przystani Powiat Nakielski

Regulamin określa zasady dotyczące korzystania z Przystani Powiat Nakielski. Zasady regulaminu obowiązują wszystkie osoby przebywające na terenie przystani, a w szczególności każdego najemcę oraz członków jego załogi.

Rozdział 1. Definicje regulaminowe

1) „operator przystani” – Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią,

2) „personel przystani” – pracownicy, zatrudnieni przez operatora przystani,

3) „najemca” – osoba fizyczna lub prawna wynajmująca przez dowolny okres urządzenia przystani do cumowania dla jednostek pływających, których jest właścicielem lub posiadaczem,

4) „członkowie załogi” – osoby przebywające na jednostce pływającej,

5) „jednostki pływające” – urządzenia pływające dopuszczone do żeglugi po wodach Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem.

Rozdział 2. Postanowienia ogólne

1. Przystań Powiat Nakielski prowadzi otwartą dla użytkowników dróg wodnych działalność od 1 marca do 30 listopada i otwarta jest w następujących godzinach:

a) kwiecień, maj, wrzesień 8.00 – 20.00

b) czerwiec, lipiec 8.00 – 22.00

c) sierpień 8.00 – 21.00

d) marzec, październik, listopad 8.00 – 16.00

2. Wpłynięcie do przystani oznacza zaakceptowanie regulaminu.

3. Do przystani mogą wpłynąć i zacumować jednostki nie przekraczające długości 22 m, szerokości 5m i głębokości zanurzenia 1,6 m.

4. Wszystkie jednostki pływające będą cumowane w przystani w sposób zatwierdzony przez operatora przystani.

5. Miejsca postojowe będą wyznaczane przez personel przystani. W wyjątkowych sytuacjach personel może wskazać najemcy inne miejsce cumowania niż dotychczas zajmowane.

6. Wszelkie formalności związane z deklaracją postoju oraz opłat należy uregulować niezwłocznie po zacumowaniu w recepcji przystani.

7. Opłaty za postój jednostki w basenie przystani (opłata za korzystanie z mediów) wnosi się z góry za zadeklarowany czas postoju. Opłaty za postój mogą być dokonane gotówką lub przelewem na konto bankowe operatora przystani. Najemca chcący otrzymać fakturę musi zgłosić ten fakt personelowi przystani przed uiszczeniem opłaty.

8. Opłaty postojowe reguluje cennik. Po zadeklarowaniu czasu postoju jednostki w basenie przystani, najemcy nie przysługuje prawo podnajęcia miejsca.

9. Załogi jednostek pływających, które wpływają i wypływają z przystani, są zobowiązane informować o tym fakcie personel przystani drogą telefoniczną lub osobiście, celem dokonania przez personel przystani wpisu w książce przystani i wystawienia stosownego dokumentu.

10. Jednostka, która opuści przystań bez zgłoszenia zakończenia postoju, będzie miała naliczane należności z tytułu postoju, aż do momentu ich uregulowania.

11. Na wezwanie personelu przystani, każda jednostka obowiązana jest zatrzymać się i zacumować we wskazanym miejscu.

12. Eksponowanie reklam, prowadzenie działalności handlowej, artystycznej i zarobkowej wymaga uprzedniego pisemnego uzgodnienia warunków finansowych i technicznych z operatorem przystani.

13. Jeżeli działalność przystani została ograniczona lub wyłączona z powodu okoliczności, za które operator przystani nie ponosi żadnej odpowiedzialności, wówczas najemcy nie przysługuje żadne roszczenie poza zwrotem środków wpłaconych na poczet korzystania z przystani, proporcjonalnie do czasu, kiedy z przystani nie mógł korzystać.

Rozdział 3. Zasady porządkowe

1. Pływanie, kąpiel lub nurkowanie w akwenie przystani są zabronione.

2. Najemca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia danej jednostki pływającej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Jednostki pływające muszą być użytkowane w taki sposób, aby nie zakłócały bezpieczeństwa i porządku na terenie przystani.

4. Wodowanie i slipowanie odbywa się wyłącznie po uzgodnieniu z personelem przystani.

5. Operator przystani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za mienie osobiste członków załogi, straty lub uszkodzenia jednostek pływających znajdujących się na terenie przystani, jeżeli nie są przez niego zawinione, włączając w to szkody wywołane siłami natury.

6. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za działania swoje oraz członków swojej załogi, a w szczególności za zniszczenie wyposażenia przystani, za uszkodzenia innych jednostek pływających oraz za zanieczyszczenie środowiska.

7. Najemcy są odpowiedzialni za cumowanie i utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku na terenie swych jednostek pływających. Wszystkie jednostki pływające będą cumowane na przystani w sposób zatwierdzony przez operatora przystani. Żadna jednostka nie może zajmować więcej przestrzeni do cumowania bez uzyskania uprzedniej zgody personelu przystani.

8. Najemcy są odpowiedzialni za utrzymywanie w czystości swoich jednostek pływających, miejsca ich cumowania oraz zasad etyki i etykiety żeglarskiej.

9. Członkowie załóg zobowiązani są do korzystania z infrastruktury przystani zgodnie z jej przeznaczeniem. W szczególności nie mogą ingerować w wygląd przystani przez stawianie własnych konstrukcji, urządzeń czy materiałów informacyjnych.

10. Rutynowa konserwacja jednostki pływającej może być wykonywana na terenie miejsca do cumowania, ale tylko za wyraźnym zezwoleniem udzielonym przez personel przystani. Bezwzględnie nie mogą być podejmowane na terenie przystani żadne generalne remonty jednostek pływających.

11. Najemcy nie powinni wykonywać prac na swych łodziach w taki sposób, ani o takiej porze, które byłyby uciążliwe lub przeszkadzałaby innym użytkownikom przystani lub osobom przebywającym na jej terenie.

12. Każda jednostka pływająca stanowiąca zagrożenie dla bezpieczeństwa, może zostać usunięta z przystani przez personel przystani.

13. Na przystani obowiązuje bezwzględny zakaz używania substancji odurzających, wyrzucania śmieci, wylewania nieczystości do wody, rozpalania ognisk, parkowania samochodów poza miejscem do tego wyznaczonym oraz wchodzenia na jednostki pływające bez zezwolenia.

14. Na terenie przystani oraz na jednostkach pływających nie wolno przechowywać jakichkolwiek materiałów łatwopalnych, wybuchowych, niebezpiecznych dla zdrowia bądź innych, których posiadanie jest zakazane przez prawo - za wyjątkiem paliwa, smarów i zwykłych materiałów stosowanych do higieny osobistej i używanych przy zwykłej obsłudze jednostek pływających, w tym pirotechnicznych środków sygnalizacyjnych.

15. Zabrania się wleczenia kotwic i używania głośnych sygnałów dźwiękowych na terenie przystani.

16. Członkowie załóg powinni na terenie przystani zachowywać się w sposób kulturalny. W szczególności członkowie załóg są zobowiązani do zachowania ciszy nocnej w godz. 22:00 – 06:00.

17. Personel przystani może w każdej chwili zażądać natychmiastowego usunięcia z terenu przystani każdej jednostki pływającej, której członkowie załogi naruszają zasady niniejszego regulaminu, a w przypadku bezskutecznego wezwania – może usunąć taką jednostkę na koszt najemcy. Dodatkowo operator może domagać się odszkodowania na zasadach obowiązujących w polskim prawie.

18. Zakazuje się prowadzenia na terenie przystani akwizycji i sprzedaży obnośnej.

19. Łowienie ryb na terenie przystani jest bezwzględnie zabronione.

20. Poruszanie się pojazdów mechanicznych po kei jest bezwzględnie zabronione.

21. Na przystani przewiduje się postój jednostek pływających w okresie od 01.11. do 30.04. na lądzie. Okres postoju jednostek pływających na lądzie może ulegać zmianom w związku z warunkami atmosferycznymi.

Regulamin przystani

Pdf
Drukuj
Powrót
Napisz do nas
unia.png 05d3ad7d711a75e983dce8da6caccd68