Przystań Nakło - v46.sam3.pl

logo.png e9375a569530b8bc0e46dd0ddd297766
top news port kali mstr galp
logo.png b12273393078e4843aea59a3d1f2e602
Regulamin Bazy Noclegowej

Regulamin bazy noclegowej Przystani Powiat Nakielski

§ 1. PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o przystani - rozumie się przez to bazę noclegową Przystani Powiat Nakielski.

2. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie przystani i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt na przystani. Dokonując ww. czynności gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu.

3. Regulamin obowiązuje wszystkich gości korzystających z bazy noclegowej na terenie przystani.

4. Regulamin jest dostępny do wglądu w Punkcie Informacji Turystycznej, w każdym pokoju, a także na stronie internetowej przystani.

§ 2. DOBA NOCLEGOWA

1. Pokój wynajmowany jest na dobę noclegową.

2. Doba noclegowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego.

3. Prośbę o przedłużenie doby noclegowej na kolejne doby gość powinien zgłosić w Punkcie Informacji Turystycznej najpóźniej do godziny 10:00 w dniu wymeldowania. Administrator przystani może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych lub w przypadku gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.

4. Administrator przystani zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu gościa w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§ 3. REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą do zameldowania gościa jest okazanie pracownikowi Punktu Informacji Turystycznej dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.

2. Gość korzystający z bazy noclegowej nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

3. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w pokoju noclegowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.

4. Administrator przystani może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu przystani lub mieniu gości, szkody na osobie gościa, pracowników przystani lub innych osobach przebywających na przystani.

5. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana wpłata w wysokości 100% wartości w terminie nie później niż 3 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak wpłaty może skutkować anulowaniem rezerwacji.

6. W przypadku nieodwołania rezerwacji do godziny 18:00 do dnia poprzedzającego przyjazd lub w przypadku niedotarcia gościa w zaplanowanym terminie na przystań, wpłata nie zostaje zwrócona.

7. W przypadku rezygnacji gościa z pobytu nie później, niż na dobę przed rozpoczęciem zarezerwowanej doby noclegowej, administrator przystani zwróci 50% dokonanej wpłaty za rezerwację.

8. W przypadku rezygnacji gościa z pobytu w trakcie trwania doby noclegowej, przystań nie zwraca opłaty za daną dobę noclegową.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy rezerwacji oraz udostępnienia pokoju.

§ 4. USŁUGI

1. Przystań świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem.

2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Punktu Informacji Turystycznej, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.

3. Przystań ma obowiązek zapewnić gościom:

1) warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

2) bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o gościu,

3) profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych na przystani,

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Dzieci poniżej 13. roku życia powinny znajdować się na terenie przystani pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

2. Goście przebywający na przystani ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych przystani, powstałe z ich winy lub z winy odwiedzających ich osób.

3. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, przystań może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu przystani, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia przystani.

4. Każdorazowo gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zamknąć okno, wyłączyć światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZYSTANI

1. Przystań ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jej usług w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego.

2. Gość powinien zawiadomić Punkt Informacji Turystycznej o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§ 7. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju noclegowym przez wyjeżdżającego gościa, będą odesłane na wskazany przez gościa adres na jego koszt po uprzedniej dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy.

2. W przypadku nieotrzymania od gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, przystań przechowa powyższe przedmioty przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przekazane zostaną do biura rzeczy znalezionych. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§ 8. CISZA NOCNA

Na przystani obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00.

§ 9. REKLAMACJE

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku stwierdzenia uchybień w jakości świadczonych usług.

2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Punkt Informacji Turystycznej.

3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po stwierdzeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§ 10. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. W budynku przystani obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.

3. W pokojach noclegowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, w szczególności – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przez Powiat Nakielski z siedzibą w Nakle nad Notecią przy ul. Dąbrowskiego 54 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu gościa na przystani, korzystania przez gościa z pozostałych usług świadczonych przez przystań. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

5. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie przystani wodnej, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych gości przystani.

6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach noclegowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania. Przy zwolnieniu pokoju noclegowego gość jest zobowiązany do jego przekazania w stanie, w którym go zastał.

Regulamin bazy noclegowej

Pdf
Drukuj
Powrót
Napisz do nas
unia.png 446ecd633687080e1b885568bf044339