Przystań Nakło - v46.sam3.pl

logo.png c2e021e610160712a1a0ea7e2e47b923
top news port kali mstr galp
logo.png 1d200b4c46338797b59a357127e6d8cf
Regulamin Wypożyczalni Sprzętu

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU – PRZYSTAŃ POWIAT NAKIELSKI

1. Wypożyczający sprzęt zobowiązuje się do zapoznania się z regulaminem wypożyczalni sprzętu i do przestrzegania jego zasad, co potwierdza własnoręcznym podpisem w dzienniku przystani.

2. Akwen wypożyczalni sprzętu pływającego znajduje się na śródlądowej drodze wodnej Kanał Bydgoski-Warta (stanowiącej jednocześnie odcinek MDW E-70), dlatego też wszystkie osoby korzystające z akwenu wypożyczalni są zobowiązane do przestrzegania podstawowych zasad prawa drogi śródlądowej:

a) na drodze wodnej obowiązuje zasada ruchu prawostronnego, przy czym statki płynące w górę (pod prąd rzeki) powinny, uwzględniając warunki miejscowe i ruch innych statków, ustąpić z drogi statkom płynącym w dół (z prądem rzeki);

b) osoby kierujące wypożyczonym sprzętem pływającym, niezależnie od kierunku ruchu, są zobowiązane do ustąpienia z drogi wszystkim przepływającym statkom i łodziom o napędzie mechanicznym oraz statkom i łodziom o napędzie żaglowym, pozostawiając im dostateczny akwen dla ruchu i manewrowania;

c) zachowując obowiązek w pkt. 2 lit. b) dodatkowo zabrania się przepływania w odległości mniejszej niż 50 m przed dziobem i 20 m za rufą oraz 5 m od burt przepływających statków: pasażerskich, do przewozu ładunków, holowników i pchaczy oraz ich zestawów, a także statków będących w akcji i używających odpowiedniej sygnalizacji świetlnej lub dźwiękowej;

d) zabrania się przepływania i postoju na drodze wszystkich statków i łodzi podchodzących i odchodzących od przystani, nabrzeża lub pomostu.

3. Wypożyczalnia sprzętu jest czynna od 1 marca do 30 listopada w godzinach otwarcia Przystani Powiat Nakielski:

a) kwiecień, maj, wrzesień 8.00 – 20.00

b) czerwiec, lipiec 8.00 – 22.00

c) sierpień 8.00 – 21.00

d) marzec, październik, listopad 8.00 – 16.00

Wypożyczony sprzęt należy zwrócić do wypożyczalni tego samego dnia przed jej zamknięciem, chyba, że wypożyczenie sprzętu będzie dłuższe niż jedna doba. Za dobę rozumie się 24 godziny od momentu wypożyczenia sprzętu. Opłata za wypożyczenie sprzętu jest pobierana z góry - zgodnie z obowiązującym cennikiem.

4. Sprzęt może być wypożyczany wyłącznie przez osoby, które ukończyły 16 lat, po spisaniu przez personel przystani danych z dokumentu tożsamości. Jeżeli w składzie załogi sprzętu pływającego są dzieci do lat 13, to powinna kierować nimi osoba pełnoletnia. Dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia mogą być przewożone na sprzęcie pływającym tylko w obecności ich rodziców lub pełnoletnich opiekunów i na ich własne ryzyko.

5. Na terenie przystani i wypożyczalni należy zachować ostrożność oraz stosować się do poleceń wydawanych w zakresie bezpieczeństwa przez personel obsługujący wypożyczalnię. Na przyległym do wody terenie przystani oraz całym akwenie wypożyczalni zabrania się: wchodzenia do wody, kąpieli, pływania i połowu ryb.

6. Sprzęt nie zostanie wypożyczony osobom będącym po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu bądź pozostającym pod wpływem środków odurzających.

7. Wypożyczając sprzęt pływający należy pobrać obowiązkowe wyposażenie ratunkowe (kamizelki ratunkowe o odpowiedniej nośności dla każdej osoby przewidzianej do korzystania ze sprzętu pływającego). Do założenia kamizelek na siebie jeszcze przed wejściem na sprzęt pływający oraz do nie zdejmowania tych kamizelek, aż do czasu powrotu do wypożyczalni i zejścia na ląd zobowiązani są wszyscy użytkownicy.

8. Po opuszczeniu wypożyczalni zabrania się: picia alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu oraz zażywania środków odurzających, a w przypadku sprzętu pływającego przesiadania na inny statek lub sprzęt pływający, skakania do wody, stawania na sprzęcie pływającym, siadania na sprzęcie pływającym poza miejscami do tego wyznaczonymi. Zabrania się, użytkowania sprzętu turystycznego niezgodnie z jego przeznaczeniem, przekraczania nośności sprzętu – wyrażonej w dopuszczalnej liczbie osób.

9. Osoba wypożyczająca sprzęt pływający jest zobowiązana do stałej obserwacji warunków atmosferycznych oraz wystąpienia innych zagrożeń i w razie potrzeby podjęcia stosownych działań, w celu zapewnienia bezpieczeństwa własnego i wszystkich osób załogi znajdującej się na tym sprzęcie.

10. W warunkach realnego zagrożenia bezpieczeństwa należy niezwłocznie przypłynąć do wypożyczalni lub, gdy wypożyczający uzna to za konieczne, wszystkie osoby znajdujące się na sprzęcie pływającym powinny zejść na ląd w najbliższym bezpiecznym miejscu. W tym przypadku wypożyczający jest zobowiązany do zabezpieczenia przed zatonięciem lub samospławem sprzętu pływającego i jego wyposażenia.

11. Wypożyczający odpowiedzialny jest za powierzony sprzęt i jego wyposażenie oraz ponosi koszty jego uszkodzenia lub zaginięcia. Osoba wypożyczająca sprzęt zostanie obciążona kosztami naprawienia szkody, powstałej w wyniku utraty lub uszkodzenia sprzętu i jego wyposażenia, przekraczającej zwykłe zużycie oraz wynikłe na skutek niewłaściwej eksploatacji.

12. Uszkodzenia i braki stwierdzone w wypożyczonym sprzęcie oraz w jego wyposażeniu należy zgłaszać przed opuszczeniem wypożyczalni, w innym wypadku te uszkodzenia i braki będą uznane za powstałe z winy osoby wypożyczającej sprzęt.

13. Zabrania się zaśmiecania akwenu oraz wyrzucania za burtę nieczystości, odpadów i opakowań. Wytworzone podczas pływania nieczystości, odpady i opakowania, wypożyczający gromadzi w odpowiednich workach na śmieci, które zdaje na przystani podczas zwrotu sprzętu pływającego.

14. Osoba wypożyczająca sprzęt ponosi pełną odpowiedzialność za przewidziany regulaminem obowiązek działania lub zaniechania działania własnego. Kto naruszy postanowienia regulaminu będzie podlegał określonym sankcjom karnym, wynikającym m.in. z postanowień: Kodeksu wykroczeń, ustawy o bezpieczeństwie osób wypoczywających na obszarach wodnych, ustawy o żegludze śródlądowej, ustawy Prawo o ruchu drogowym.

15. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za mienie osobiste wypożyczającego, uszkodzenia ciała powodujące rozstrój zdrowia lub śmierć człowieka oraz szkody w mieniu innych jednostek pływających, budowli i urządzeń wodnych spowodowane naruszeniem postanowień regulaminu.

16. Wypożyczający sprzęt potwierdza fakt wypożyczenia i zwrotu na karcie wypożyczania.

Regulamin wypożyczalni sprzętu

Pdf
Drukuj
Powrót
Napisz do nas
unia.png 027658806c405500f2e67ad9aa531cb8